Καλωσορίσατε

Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα μας η οποία έχει δημιουργηθεί από την ομάδα έγκριτων δικηγόρων και λογιστών της PAAP, για την ενημέρωση των Ελλήνων συνεργατών, επιχειρηματιών και συναδέλφων. Οι Έλληνες επιχειρηματίες όπως και όλοι οι ευρωπαίοι επιχειρηματίες μπορούν να επωφεληθούν το φορολογικό καθεστώς της Κύπρου ιδρύοντας Κυπριακή Εταιρία και μεταφέροντας την φορολογική τους έδρα.

Η ομάδα μας

Αντιλαμβανόμαστε ότι η κάθε περίπτωση είναι διαφορετική

Η ομάδα μας, απαρτίζεται από νέους Έλληνες και Κύπριους δικηγόρους, νομικούς συμβούλους, Λογιστές με πρακτική εμπειρία και ακαδημαϊκές, στο εμπορικό δίκαιο. Η ομάδα του επαγγελματικά πειθαρχημένου προσωπικού μας είναι ιδιαίτερα πεπειραμένη, πολυγλωσσική και πολυεθνική.

Γιατί να επιλέξετε την Κύπρο

Η κοινή γλώσσα και η εύκολη επικοινωνίας ανάμεσα στους Έλληνες δεν είναι ο μόνος λόγος για να επιλέξει κανείς της Κύπρο ως επιχειρηματική βάση. Το μοντέρνο νομικό, τραπεζικό και χρηματοοικονομικό σύστημα, όπως και η ευρεία γνώση της αγγλικής γλώσσας, η γεωγραφική θέση της Κύπρου, η άρση των διεθνών περιορισμών στη διανομή του κεφαλαίου, η ένταξη της Κύπρου στη Ε.Ε, και η υιοθέτηση του Ευρώ ως τη μοναδική νομισματική μονάδα όπως και στις άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, η πολύ καλή υποδομή σε σχέση με το ανεπτυγμένο μεταφορικό και τηλεπικοινωνιακό δίκτυο αλλά και η ιδιαίτερα χαμηλή φορολόγηση των κερδών των κυπριακών εταιρειών σε συνάρτηση με την ύπαρξη ενός ελκυστικού δικτύου κινήτρων φόρων και ισότιμων διεθνών συμβάσεων διπλής φορολογία είναι μερικοί λόγοι για τους οποίους η Κύπρος έχει μετατραπεί σε διεθνές κέντρο παροχής υπηρεσιών και επενδύσεων. Η άρτια οργανωμένη διοίκηση των Δημόσιων Υπηρεσιών οι οποίες λειτουργούν κάτω από φιλικούς όρους με σκοπό κυρίως τη παροχή συνεχιζόμενων υπηρεσιών στους πολίτες, το γεγονός ότι υπάρχει η πιθανότητα ύπαρξης ενός καλά οργανωμένου επιχειρηματικού δικτύου κάνει τη Κύπρο αρκετά ελκυστική για τις μεγάλες πολυεθνικές αλλά και για τις μικρότερες οικογενειακές επιχειρήσεις ώστε να εγκατασταθούν εδώ.

Καθώς επίσης ένα νέο εξαιρετικά ελκυστικό χαρακτηριστικό προστέθηκε στο τύπο της Κυπριακής Εταιρίας αυτής, η εταιρεία φορολογείται μόνο για τα έσοδα τα οποία έχουν παραχθεί από τις εμπορικές δραστηριότητες της εταιρείας στην Κύπρου και όχι για το σύνολο των χρημάτων που επενδύονται ή διακινούνται δια μέσου της Κύπρου.

Με βάση τη νέα παγκόσμια νομοθεσία, η φορολογία εισοδήματος παράκτιων εταιριών η οποίες βρίσκονται στη Κύπρο αλλά ελέγχονται από το εξωτερικό, δεν θα εξαρτάται από το που είναι εγγεγραμμένες αλλά από το που διοικούνται και ελέγχονται. Δηλαδή, το εισόδημα εταιριών οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στη Κύπρο αλλά διοικούνται στο εξωτερικό και το οποίο παράγεται στη Κύπρο, θα φορολογείται μόνο στη Κύπρο. Οι κυπριακές εταιρίες εξαιρούνται από το φόρο που επιβάλλεται σε ξένα μερίσματα και τόκους καθώς και σε άλλα είδη μόνιμης επένδυσης στο εξωτερικό. Επίσης εξαιρούνται από φορολογικές πιστώσεις στο εξωτερικό και από απώλειες στο εξωτερικό. Δεν θα έχουν δικαίωμα στα ωφελήματα που προβλέπονται από τις διπλές συμφωνίες φόρων αλλά δεν θα υπόκεινται στην ανταλλαγή πληροφοριών σύμφωνα με τις συμφωνίες αυτές. Έτσι, σήμερα η παράκτια εταιρία στη Κύπρο μπορεί να αναφερθεί και ως διεθνή επιχειρηματική εταιρία.

Ίδρυση Κυπριακής εταιρίας

Τι είναι η ΔΙΕΘΝΗΣ Κυπριακή ΕΤΑΙΡΙΑ (International Business Company)

Η οικονομική και επιχειρηματική κατάληψη του νησιού η οποία είναι σαφώς επιθυμητή και το εμπορικό κλίμα της Κυπριακής Δημοκρατίας διατηρήθηκε στο πέρασμα του χρόνου και υποστηρίχθηκε από κάθε πτυχή και παράγοντα της επικρατείας.

Στο πεδίο της Φορολογίας για παράδειγμα, οι Κυπριακές εταιρίες απολαμβάνουν το προνομιακό φορολογικό ποσοστό 12.5%, μαζί με ένα μεγάλο σύνολο πλεονεκτημάτων, όπως το μοντέρνο νομικό, τραπεζικό και χρηματοοικονομικό σύστημα, η ευρεία γνώση της αγγλικής και ελληνικής γλώσσας, η γεωγραφική θέση της Κύπρου, η άρση των διεθνών περιορισμών στη διανομή του κεφαλαίου, η πολύ καλή υποδομή σε σχέση με το ανεπτυγμένο μεταφορικό και τηλεπικοινωνιακό δίκτυο.

Σύμφωνα με τον περί Εταιριών Νόμο ΚΕΦ. 113 η Κυπριακή εταιρεία εγγράφεται ως ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (εταιρεία περιορισμένης ευθύνης ΕΠΕ, αλλιώς ΛΙΜΙΤΕΔ). Εταιρία, η οποία εγγράφεται στη Κύπρο μπορεί να διατηρεί έδρα στην Κύπρου για να εξυπηρετεί φορολογικούς σκοπούς και να απολαμβάνει ετησίως φορολογικό ποσοστό 12.5% των καθαρών κερδών της.

Σύμφωνα, πάντα με τον προαναφερθέν νόμο, για να θεωρηθεί μια εταιρία ότι διατηρεί έδρα στη Κύπρο δεν απαιτείται η εμπορική της δραστηριότητα να περιορίζεται στην επικράτεια του νησιού αλλά όταν οι αποφάσεις της και η διοίκηση της λαμβάνουν χώρα στη Κύπρο (π.χ το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στη Κύπρο).

Σήμερα, πια η Κύπρος δεν συγκαταλέγεται στον κατάλογο των χωρών των «οικονομικών παραδείσων» αφού έχουν καταργηθεί οι λεγόμενες υπεράκτιες εταιρίες (offshore companies) που απολάμβαναν ιδιαίτερα χαμηλά ποσοστά φορολογίας. Εντούτοις, εξαιτίας των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων, η Κύπρος παραμένει στις πρώτες επιλογές και προτιμήσεις των επιχειρηματιών και των διεθνών επενδυτών, αφού το νέο μοντέλο της κυπριακής εταιρίας (International Business Company) παραμένει απλοποιημένο και λειτουργικό και κυρίως εξακολουθεί να απολαμβάνει πολύ χαμηλό ποσοστό φορολογίας.

Σημείωση: Η Κυπριακή εταιρία περιορισμένης Ευθύνης δεν έχει καμία σχέση με την Ελληνική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (ΛΤΔ). Σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία η Κυπριακή Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης έχει βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα της ελληνικής Ανώνυμης Εταιρείας.

Φορολογικά Πλεονεκτήματα

Συνοπτικά τα φορολογικά πλεονεκτήματα της ίδρυσης μίας Κυπριακής Εταιρείας είναι:

Οι Εταιρείες Διεθνών Δραστηριοτήτων επωφελούνται τόσο από φορολογικές απαλλαγές, όσο και από τα πλεονεκτήματα της φορολογίας εταιρειών. Έτσι, φορολογούνται με τον χαμηλό ενιαίο φορολογικό συντελεστή του 12,5% επί των παγκόσμιων καθαρών και φορολογητέων κερδών τους, όπως και οι ημεδαπές εταιρείες.
Έσοδα από μερίσματα εισπρακτέα από το εξωτερικό απαλλάσσονται από τον εταιρικό φόρο.
για τη μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων (συμπεριλαμβανομένων των μετοχών), στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης μίας επιχείρησης, μέσω της συγχώνευσης ή της διάσπασης ή της μεταβίβασης των περιουσιακών στοιχείων αυτής.
Δεν επιβάλλεται Φόρος Κεφαλαιουχικών Κερδών σε κέρδη που προκύπτουν από τη διάθεση ακίνητης ιδιοκτησίας που πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο και από μετοχές εταιρειών μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο, οι οποίες είναι ιδιοκτήτριες ακίνητης ιδιοκτησίας στην Κύπρο.
Εξαιρούνται οι περιπτώσεις στις οποίες (i) πάνω από των 50% των δραστηριοτήτων της εταιρείας, που εγκαταστάθηκε μόνιμα σε άλλο κράτος, επιφέρουν στην εταιρεία εισόδημα από επενδύσεις και (ii) η φορολογική επιβάρυνση στο κράτος στο οποίο εγκαταστάθηκε η επιχείρηση είναι σημαντικά χαμηλότερη από εκείνη της Κύπρου.
50% των εισπρακτέων τόκων – Βάσει της νέας φορολογικής νομοθεσίας το 50% των τόκων που εισπράττονται από την εταιρεία καθίστανται αφορολόγητοι.
Στην πραγματικότητα, η Κύπρος δεν επιβάλλει στους δικαιούχους μη μονίμους κατοίκους Κύπρου παρακράτηση φόρων επί των πληρωμών των μερισμάτων, των τόκων και των δικαιωμάτων, υπό την προϋπόθεση ότι τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας δεν χρησιμοποιούνται στην Κύπρο.
Οι φορολογικές ζημιές μπορούν να μεταφέρονται απεριόριστα. Ενώ, ζημιές που προέκυψαν στο εξωτερικό από τη μόνιμη εγκατάσταση μιας Κυπριακής Εταιρείας, μπορούν να συμψηφιστούν με τα κέρδη της.
Αντιστάθμιση των ζημιών και των κερδών ενός ομίλου επιχειρήσεων
Η Κύπρος έχει συνάψει ένα εντυπωσιακά μεγάλο αριθμό συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας. Οι Συμβάσεις αυτές ακολουθούν το μοντέλο του ΟΟΣΑ και ρυθμίζουν τη μείωση ή την απαλλαγή της φορολογίας, που επιβάλλεται από τα συμβαλλόμενα κράτη, σχετικά με τις πληρωμές μερισμάτων, τόκων και δικαιωμάτων.
Σε αντίθεση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, για να επωφεληθεί μια Holding εταιρεία των πλεονεκτημάτων του κυπριακού φορολογικού συστήματος, πρέπει να είναι κάτοχος μόνο του 1% (τουλάχιστον) του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής αλλοδαπής εταιρείας.

Διαδικασία Σύστασης Κυπριακής Εταιρίας

Η διαδικασία σύσταση Κυπριακής εταιρίας είναι γρήγορη, εύκολη και απλή.

Κατατίθεται στο Έφορο Εταιριών και Επίσημου Παραλήπτη πριν την υποβολή της αίτησης για εγγραφή της εταιρείας αίτηση έγκρισης ονόματος της εταιρείας.
Σύμφωνα με τον περί Εταιριών Νόμο, η σύσταση εταιρίας περιορισμένης ευθύνης απαιτεί να την υπογραφή των ιδρυτικών εγγράφων (καταστατικό) από τον ιδρυτή της (ή των επιτρεπόμενων αντιπροσώπων) και των ψηφισμάτων (articles of association) της εταιρείας, τη κατάθεση αυτών των εγγράφων στον Αρχειοφύλακα Εταιρειών και τη συνδρομή της στο Αρχείο Εταιρειών.
Δεν υπάρχει περιορισμός ο οποίος να καθορίζει το ελάχιστο ή το μέγιστο υπόλοιπο μετοχικού κεφαλαίου μιας εταιρείας. Η Κεντρική Τράπεζα Κύπρου προτείνει όπως το εγκεκριμένο μη πληρωτέο μετοχικό κεφάλαιο κυμαίνεται στα 1,000 Ευρώ, με αξία μετοχής 1 Ευρώ η καθεμιά. Έτσι, το κεφάλαιο μπορεί να μοιραστεί σε 1000 μετοχές.
Σε περιπτώσεις όπου οι εντολοδόχοι μας επιθυμούν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους τότε μπορούμε να διατηρήσουμε την ανωνυμία των εντολοδόχων μετόχων εταιριών και αυτό επιτυχαίνετε με την ανάθεση «nominee shareholders, nominee directors και nominee company secretary».

Τα συμφέροντα του κύριου μέτοχου προστατεύονται με την έκδοση δήλωσης εμπιστοσύνης από το nominee υπέρ του κύριου μετόχου ή μετόχων. H υπηρεσία αυτή, προσφέρεται από την εταιρεία μας και για την εγκυρότερη εξασφάλιση των δικαιωμάτων και συμφερόντων του πελάτη μας, συνάπτεται ιδιωτικό συμφωνητικό έγγραφο (Trust Deed) και παραδίδονται τα υπογραμμένα μεταβιβαστικά μετοχών από τον καταπιστευματοδόχο στον κύριο δικαιούχο μέτοχο.
Σύμφωνα με τον περί Εταιριών Νόμο κάθε εταιρεία πρέπει να διορίσει διοικητικό συμβούλιο με τουλάχιστο ένα μέλος. Στην περίπτωση που η εταιρεία για φορολογικούς λόγους θέλει να αποδείξει ότι ο έλεγχος και η διεύθυνση της γίνεται στην Κύπρο τότε συνιστάται ο διορισμός Κυπρίων διοικητικών συμβούλων. Η εταιρεία μας μπορεί να προτείνει άτομα που να παρέχουν τις υπηρεσίες ντόπιων διοικητικών συμβούλων.
Σύμφωνα με το νόμο κάθε εταιρεία πρέπει να διορίσει ένα γραμματέα (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) στην Κύπρο ο οποίος να είναι υπεύθυνος για την τήρηση των επίσημων βιβλίων της εταιρείας. Η εταιρεία μας παρέχει τις πιο πάνω υπηρεσίες.
Η καταχώρηση των ανωτέρων εγγράφων και η σύσταση της εταιρίας μπορούν να επιτευχθούν το αργότερο σε διάστημα 10 ημερών.
Η λειτουργία και η διεκπεραίωση των εργασιών της Κυριακής Εταιρίας μπορεί να διεξαχθεί από ή εκτός της Κύπρου, και οι εταιρίες αυτές δεν υπόκεινται σε κανένα έλεγχο και κανένα περιορισμό συναλλάγματος και μπορούν να διατηρούν τραπεζικούς λογαριασμούς σε οποιοδήποτε νόμισμα σε οποιαδήποτε χώρα.

Παρόλα αυτά, οι εταιρείες υπόκεινται σε έλεγχο των λογιστικών τους βιβλίων και είναι υποχρεωμένες να καταχωρούν ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις τον Έφορο Εταιρειών και στο Γραφείο Φόρου Εισοδήματος κάθε χρόνο. Ο έλεγχος των βιβλίων πρέπει να γίνει από εγκεκριμένο ελεγκτικό γραφείο στη Κύπρο σύμφωνα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Κάθε εταιρεία είναι επίσης υποχρεωμένη να καταχωρεί φορολογικούς προσδιορισμούς και δηλώσεις αναφορικά με τα εισοδήματα της στο Γραφείο Φόρου Εισοδήματος. Όλες αυτές οι υπηρεσίες προσφέρονται από το γραφείο μας.
Ο καθένας μπορεί να εγγράψει μια εταιρία στη Κύπρο, για παράδειγμα, Έλληνες, Ευρωπαίοι και μη Ευρωπαίοι. Όλοι τυγχάνουν της ίδιας μεταχείρισης και η διαδικασία εγγραφής έχει απλοποιηθεί. Η εγγραφή εταιρίας στη Κύπρο δεν απαιτεί την παρουσία των μετόχων στο νησί.

Ποια έγγραφα χρειάζονται;

Χρειάζονται έγγραφα και πληροφορίες που σχετίζονται με τους μετόχους και του ανωτέρους της εταιρίας. Ο νόμος εταιριών στη Κύπρο επιτρέπει τώρα τη κατοχή των μετοχών από μόνο ένα άτομο. Οι μέτοχοι μπορεί να είναι φυσικά πρόσωπα ή εταιρίες. Στη περίπτωση όπου οι μέτοχοι της εταιρίας είναι φυσικά πρόσωπα, το κάθε ένα από αυτά θα χρειαστεί τα ακόλουθα:
 • Αντίγραφο του διαβατηρίου, κατά προτίμηση μέσω σκάνερ, δείχνοντας τη φωτογραφία, τα προσωπικά στοιχεία και την υπογραφή του ατόμου. Η διεύθυνση κατοικίας των μετόχων δεν γίνεται δεκτή.
 • Λογαριασμός ΔΕΗ, ΟΤΕ κτλ
 • Συστατική επιστολή από τράπεζα
 • Βιογραφικό σημείωμα
Στη περίπτωση όπου μέτοχος είναι ένα εταιρικό σώμα θα χρειαστούν τα ακόλουθα:
 • Αντίγραφο πιστοποιητικού ενσωμάτωσης
 • Αντίγραφο του πιστοποιητικού που υποδεικνύει τη τοποθεσία του εγγεγραμμένου γραφείου της εταιρίας. Εάν τα έγγραφα δεν είναι στα Αγγλικά τότε θα πρέπει να μεταφραστούν, να πιστοποιηθούν και να αποσταλούν.

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

 • Το ποσοστό Εταιρικού Φόρου στη Κύπρο είναι 12.5%
 • Τα ληφθέντα μερίσματα αποκλείονται από το φόρο εισοδήματος στα χέρια του μετόχου ΚΑΙ με την προϋπόθεση ότι ο παραλήπτης του μερίσματος δεν είναι Κύπριος φορολογούμενος, το μέρισμα εξαιρείται επίσης αποκλείεται από το Φόρο Άμυνας, ο οποίος τώρα είναι 15%.
 • Τόκος ο οποίος λαμβάνεται από άτομα εξαιρείται από τον επιβολή φόρου. Επίσης, ο τόκος που λαμβάνεται από εταιρίες εξαιρείται από την επιβολή φόρου. Παρ’ όλα αυτά, εάν ο τόκος δεν προκύπτει από συνήθεις εργασίες ή από σχετικές εργασίες τότε εξαιρείται μόνο το 50%.
 • Ετήσιο τέλος 350€
Εάν η εταιρία εκτελεί δραστηριότητες οι οποίες περιλαμβάνουν Φ.Π.Α. τότε η εταιρία πρέπει να εγγραφεί στο Φ.Π.Α. και να ενημερώσει το Τμήμα Φ.Π.Α. ανά τακτά διαστήματα. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή τρία ποσοστά σε ισχύ, 0%, 5% και 19%. Εάν μια εταιρία η οποία είναι εγγεγραμμένη στη Κύπρο έχει συναλλαγές με άλλη εταιρία η οποία είναι εγγεγραμμένη σε άλλη χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεδομένου ότι και οι δύο εταιρίες είναι εγγεγραμμένες στο Φ.Π.Α τότε δεν επιβάλλεται καθόλου Φ.Π.Α. στις συναλλαγές τους. Προϊόντα τα οποία έχουν παραγγελθεί από άλλη χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι απαραίτητο να σταλούν στη Κύπρο. Μπορούν να σταλούν απευθείας στον αγοραστή αποφεύγοντας έξοδα αποστολής και την πληρωμή του Φ.Π.Α αφού το τιμολόγιο εκδόθηκε στη Κυπριακή εταιρία η οποία παράγγειλε τα προϊόντα. Η αποφυγή πληρωμής του Φ.Π.Α. εξοικονομεί αρκετά χρήματα για τον αγοραστή.

Για να ανοιχτεί ένα εταιρικός τραπεζικός λογαριασμός, όλες οι τράπεζες ζητούν έγγραφα εμπιστοσύνης. Επιπρόσθετα, η κάθε τράπεζα ζητά επίσης απόδειξη της διεύθυνσης των μετόχων και μια τραπεζική συστατική επιστολή.

Το γραφείο μας σας δίνει την ευκαιρία να ανοίξετε λογαριασμό σε διάφορα τραπεζικά ινστιτούτα ανά το κόσμο, τόσο σε κατατέθηκες τράπεζες, transactions banks. Όλες οι χρηματικές συναλλαγές από τις κυπριακές τράπεζες γίνονται ελεύθερα και χωρίς περιοριστικά μέτρα.

Για όλους τους Έλληνες επιχειρηματίες προσφέρομε άνοιγμα προσωπικών λογαριασμών με διαδικτυακές υπηρεσίες (internet banking).

Δεν είναι απαραίτητο να είναι κανείς κάτοικος Κύπρου για να εγγράψει μια εταιρία στη Κύπρο. Παρ’ όλα αυτά εάν οι ιδιοκτήτες της εταιρίας επιθυμούν να διοικούν την εταιρία από τη Κύπρο τότε θα χρειαστεί να εξασφαλίσουν άδειας παραμονής και εργασίας. Η εξασφάλιση της άδειας για τους Έλληνες πολίτες είναι τυπική διαδικασία.

Με την ίδρυση Κυπριακής εταιρίας οι Έλληνες επιχειρηματίες μπορούν επίσης να επωφεληθούν και αλλαγή προσωπικής φορολογικής έδρας, μεταγράφοντας τον εαυτό τους στην ΔΟΥ Κατοίκων εξωτερικού και να είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου.

Εάν η εταιρία είναι υποχρεωμένη να εγγραφεί στο Φ.Π.Α τότε οφείλει να διατηρεί αρχεία των καθημερινών της συναλλαγών και να δίνει αναφορά στο Τμήμα Φ.Π.Α κάθε τετράμηνο.
 • Η εταιρία είναι υποχρεωμένη να διατηρεί λογιστικά βιβλία και να διατηρεί ετήσιες οικονομικές δηλώσεις οι οποίες θα ελέγχονται από εγκεκριμένο ελεγκτή.
 • Η εταιρία πρέπει να καταχωρεί τις οικονομικές της δηλώσεις στο Αρχειοφύλακα Εταιριών μαζί με το ετήσιο της κέρδος.
 • Εάν η εταιρία έχει υπαλλήλους τότε πρέπει με βάση τη νομοθεσία να δηλώνει μειώσεις φόρου εισοδήματος, κοινωνικές ασφαλίσεις και άλλες μειώσεις από το μισθό των υπαλλήλων σε μηνιαία βάση.

Παράδειγμα

Η ίδρυση κυπριακής εταιρείας απευθύνεται σε επιχειρήσεις και επιχειρηματίες με ετήσια καθαρά κέρδη άνω των €50.000 - 60.000 ετησίως, τουλάχιστο. Το ποσοστό του εταιρικού φόρου για κυπριακές εταιρείες είναι 12,5% και 0% στη πληρωμή μερισμάτων εάν ο τελικός δικαιούχος δεν είναι φορολογικός κάτοικος Κύπρου.

Παράδειγμα
Εταιρεία η οποία έχει κέρδη €50.000 για το 2015 με βάση το ποσοστό του εταιρικού φόρου τότε ο φόρος πληρωτέος στη Κύπρο θα είναι €6.250 και €0 κατά τη πληρωμή μερίσματος προς το τελικό δικαιούχο. Σε σύγκριση με τη φορολογία στα εταιρικά κέρδη στην Ελλάδα μια επιχείρηση θα πλήρωνε φόρο στο 28%, €14.000 και φόρο επί των μερισμάτων στο 10%, συνολικά η φορολογία που θα έπρεπε να πληρωθεί με βάση τα καθαρά κέρδη είναι €19.000. Με βάση αυτό το παράδειγμα το ποσό εξοικονόμησης φόρων είναι €12.750.

Το κυπριακό νομικό και φορολογικό περιβάλλον προσφέρει αρκετά πλεονεκτήματα σε ειδικές κατηγορίες δραστηριοτήτων όπως ναυτιλιακές εταιρείες, εταιρείες δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας, νεοφυείς εταιρείες τεχνολογίας (start ups), ιδιοκτησίας ακινήτων και μητρικές εταιρείες.

Σημαντικό ειναι να υπογραμμιστεί ότι οι Κυπριακές εταιρείες είναι ευρωπαϊκές εγχώριες εταιρείες που δεν τελούν υπό οποιοδήποτε καθεστώς καταπολέμησης από την Ελλάδα, την ΕΕ ή τον ΟΟΣΑ.

Οι Έλληνες επιχειρηματίες επιλέγουν τη Κύπρο σαν βάση τους για τη δραστηριοποίηση τους, τόσο γιατί είναι σε πολύ κοντινή απόσταση, η ίδια γλώσσα, αλλά η Κύπρος, προσφέρει ένα περιβάλλον σταθερό με εξυγίανση της οικονομίας και σταδιακή ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια. Σε αυτή τους την προσπάθεια η κοινή γλώσσα και κουλτούρα που συναντούν στη Κύπρο, με όλα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που παρέχει το σταθερό νομικό και φορολογικό σύστημα, έχουν όλα τα εχέγγυα να πετύχουν τα επιχειρηματικούς τους σχεδιασμούς.

Επικοινωνία


PAAP Management Services Ltd (Limassol Office)


Με σκοπό να εξυπηρετήσουμε καλύτερα, άμεσα και αποτελεσματικά τους ιδιώτες και επιχειρηματίες εντολοδόχους μας επιλέξαμε να εδρεύσουμε στη συμβολή της οδού Αλεξανδρείας 2 και της Λεωφόρου Φραγκλίνου Ρούσβελτ. Κάθε άλλο από τυχαία ήταν η επιλογή της τοποθεσίας μας, ανάμεσα, στο μεγαλύτερο Λιμάνι της Κύπρου, το Λιμάνι της Λεμεσού και την μαρίνα της Λεμεσού η οποία αποτελεί ένα εντυπωσιακό, μοναδικό και πρωτοποριακό εγχείρημα για τα κυπριακά δεδομένα και θα είναι στολίδι για την πόλη της Λεμεσού και για ολόκληρο το νησί. Απέναντι από το Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο και το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων Λεμεσού.
Alexandrias 2, Bridge tower, office 301
Limassol,
3013,
Cyprus
Phone: +357 25 662285
Fax: +357 25 662275
Website: www.cypruscompany.grPAAP Management Services Ltd (Athens Office)


Meeting upon request

Ikoniou 72-74
Nea Smirni - Athens,
Greece
Phone: +30 69 85664939
Website: www.paapmanagement.com